BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 23 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 23 üncü toplantısı, 19 Ekim 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 20 Ekim 2018 - 10:52 / Son Güncelleme: 20 Ekim 2018 - 11:16 / Editör: Ferhat Esnek

Sözü edilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda;

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE YAPILAN MUHTAÇLIK VE ÖLÜM YARDIMLARI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 168 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, olmak üzere toplam 806.400,- Türk Lirası faizsiz borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca vefat eden 1 gazetecinin kanuni varisine 6.000,- Türk Lirası ölüm yardımının yanı sıra Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye ise 4.000,- Türk Lirası faizsiz borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan İstanbul ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler başlıklı 60 ıncı maddesini; Van ili Başkale ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1 (bir) Gazete ile aynı ilin Erciş ilçesinde haftada iki gün yayınlanan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin asgari fiili satışın düzenlendiği 79 uncu maddesini; Şanlıurfa ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazete ile bu ile bağlı Ceylanpınar ilçesinde haftanın 3 (üç) günü, Harran ilçesinde haftalık yayınlanan 1 (bir)’er Gazetenin yanı sıra Balıkesir ili ve bu ile bağlı Ayvalık ilçesi ile Mersin ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir)’er Gazetenin de sözü edilen Yönetmeliğin dizgi-tertip ve baskı esaslarına dair 48 inci maddesini ihlal etmeleri nedeniyle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muhatap Gazetelerden günlük yayın periyoduyla neşrolunanlara 1 (bir)’er gün, haftalık , haftanın iki ve üç günü yayınlananlara ise 1 (bir)’er sayı süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKAYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Gaziantep ve İstanbul illerinde münteşir günlük olarak yayınlanan 1 (bir)’er Gazeteye ilişkin şikayet dosyalarının tetkiki neticesinde, Gazinatep ilinde yayınlanan Gazeteye ait şikayet dosyasındaki öne sürülen iddiaların, anılan Genel Kurul kararına aykırlık teşkil etmediği kanaatine varıldığından konu Gazete için 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir işlem yapılmasına mahal bulunmadığına ancak İstanbul ilinde neşrolunan Gazeteye ait şikayet dosyasındaki hususların aynı Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (g) bendi;

‘’ g) Gazete ve dergiler, verdikleri gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı, yollanacak, yayın organına ve üçüncü kişilere hakaret ve suç unsuru içermeyen cevap ve düzeltme metinlerini; bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek şekilde, günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlar’’

hükmüne aykırılık teşkil ettiğinden hareketle, ilgili Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.