BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 24 üncü toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 24 üncü toplantısı, 2 Kasım 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 2 Kasım 2018 - 17:19 / Son Güncelleme: 3 Kasım 2018 - 16:15 / Editör: Ömer Faruk Orkçu

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 130 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, olmak üzere toplam 624.000,- Türk Lirası faizsiz borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Antalya ili Alanya ilçesi ile Aydın ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir)’er Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin künye ve zorunlu bilgiler başlıklı 60 ıncı maddesine aykırı davranışları nedeniyle, muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulamasına karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Ordu ilinde neşrolunan 1 (bir) Gazete ile alakalı şikâyet dosyasının tetkiki neticesinde, vaki şikâyette öne sürülen hususların anılan Genel Kurul kararının 1 inci maddesinin (g) bendi;

‘’ g) Gazete ve dergiler, verdikleri gerçeğe aykırı bilgilerden dolayı, yollanacak, yayın organına ve üçüncü kişilere hakaret ve suç unsuru içermeyen cevap ve düzeltme metinlerini; bunların gönderilmesine sebep olan yazının etkisini bütünüyle giderecek şekilde, günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise cevap ve düzeltme metinlerinin alındığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlar’’

hükümünce aykırılık teşkil ettiğinden hareketle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konu Gazeteye 2 (iki) günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

1 Eylül 2018 tarihi itibariyle Kurum görev alanına dahil olan Çorum ili Sungurlu ilçesinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazetenin, Çorum Valiliği tarafından söz konusu tarih öncesi alınan Valilik Oluruna karşı yapmış olduğu itirazın kısmen kabulü ile birlikte, bu yönde ittihaz olunan karara ilişkin iş ve işlemlerin Kurum tarafından icra edilmesine karar verilmiştir.