BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 25 inci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 25 inci toplantısı, 16 Kasım 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Eklenme: 17 Kasım 2018 - 14:38 / Son Güncelleme: 17 Kasım 2018 - 14:56 / Editör: Ömer Faruk Orkçu

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ İLE MUHTAÇLIK YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA

Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini havi müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 174 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası, olmak üzere toplam 835.200,- Türk Lirası faizsiz borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Aynı mevzuat hükümleri uyarınca Kuruma başvuruda bulunan çalışamaz ve muhtaç durumdaki 1 gazeteciye 4.000,- Türk Lirası geri ödemesiz muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

 RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA

Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz İstanbul’da günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi – tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesine, yine İstanbul’da yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise aynı Yönetmeliğin kadroya dair 43 üncü ve asgari kadroya ilişkin 64 üncü maddelerine aykırı davranışları nedeniyle, konu Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 (bir)’er günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası verilmiştir.

Diğer taraftan, yine Kurum görev alanındaki muhtelif yayın yerlerinde münteşir farklı yayın periyotlarındaki resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 96 (doksan altı) Gazetenin 2018 yılı Kurban Bayramı öncesi ve/veya sonrasına isabet eden yayın günlerinde yayınlanamalarının sözü edilen Yönetmeliğin yayında sürekliliği düzenleyen 55 inci maddesi ile teslim yükümlülüğüne dair 56 ncı maddesine aykırılık teşkil ettiğinden hareketle muhatap Gazetelere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayın periyotlarına göre 1 (bir)’er gün veya sayı süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.

 YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA

Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Zonguldak ilinde günlük olarak neşrolunan 1(bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin dizgi – tertip ve baskı esasları başlıklı 48 inci maddesini; Mersin ili Silifke ilçesinde benzer şekilde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazeteninde aynı Yönetmeliğin asgari fiili satış adedi başlıklı 79 uncu maddesini ihlal etmeleri nedeniyle Kurum Genel Müdürlüğünce daha önce haklarında alınan ilgili Genel Müdürlük Kararlarının kaldırılması yönündeki itiraz ve taleplerinin, mahsubu gereken gün sayısının revize edilmek suretiyle kısmen kabul edilmekle birlikte esas itibariyle reddine karar verilmiştir.

BASIN AHLAK ESASLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR ŞİKÂYETLER HAKKINDA

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arzedecek şekilde tekemmül ettirilen Bursa ilinde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 1 (bir) Gazete hakkındaki vaki şikâyet dosyasının tetkik edilmesi neticesinde, anılan şikâyet dosyasında öne sürülen iddiaların Basın Ahlak Esaslarına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varılmış olup, muhatabı Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına karar verilmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ HAKKINDA

Gaziantep ili Nizip ilçesinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz ‘’Yeşil Nizip’’ gazetesinin ismini ‘’Bizim Nizip’’ olarak değiştirilmesine ilişkin talebindeki gerekçelerinin makul ve yerinde görüldüğünden hareketle, bu konuda alınan kararın ilgili Gazeteye tebliğini müteakip 1(bir) ay içerisinde tatbik edilmek üzere isim değişikliği yapabileceğine izin verilmiştir.