İlan Hizmetleri

Temel Fonksiyonu

Gazete ve dergilerin, mevzuat hükümlerine göre resmi ilan/reklam yayınlama şartlarını taşıyıp taşımadığını tespit ederek, bu şartları taşıyan gazete ve dergilere, şubeler aracılığıyla resmi ilan/reklam dağıtımını sağlar.

Görev ve Sorumlulukları

Müdürlük, resmi ilan/reklam yayınlama hakkına haiz gazeteleri, aylık beyannameleri; dergileri ise, örnek nüshalar üzerinden inceler. Bu kapsamda;

  • Gazeteler, yayınlandığı şehir, türü, yayım süresi, sayfa yüzölçümü, günlük fiili satış ortalaması,
  • Dergiler, yayım zamanı, yayında süreklilik, asgari yüzölçümü ve içerik yönünden incelemeye tabii tutulur.
  • İncelemelerde gazete veya derginin, mevzuat hükümlerini ihlal ettiği ve/veya yerine getirmediğinin tespiti hallerinde “yayınlama hakkı”, “mahsup” ve “telafi işlemlerini” düzenleyen Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca işlem yapar.

Aylık beyannamelerin değerlendirilmesinin ardından her ayın sonunda resmi ilan/reklam verilebilecek gazete ve dergilerin listesi ile üçer aylık devreler halinde resmi ilan/reklam tarife ücretlerini, Kurum internet sitesi üzerinden duyurarak ilgililerin kullanımına sunar.

Resmi ilanların gazetelere dağıtımını gösteren resmi ilan kontenjan ve dağıtım tabloları düzenleyerek, yapılan işlemleri şeffaf ve denetime açık hale getirir. Bu tablolarda;

  • Gazetelerin adları,
  • Gazetelerin kontenjanları,
  • Gazetelerin istihkakları,
  • Geçmiş aydan intikal eden fazla veya eksik miktar,
  • Ait olduğu ayda verilmesi gereken miktar,
  • Ait olduğu ay içinde verilen miktar,
  • Gelecek aya intikal eden fazla veya eksik miktar bilgileri yer alır.

Resmi ilanlara ilişkin çıkan ve Kurumumuza intikal eden ihtilaf dosyalarını inceleyerek, Yönetim Kuruluna arz edilmek üzere raporlar.

Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından Basın Ahlak Esasları’na aykırı yayın yapıldığı iddiasıyla Kurumumuza yapılan ihbar ve şikayetleri değerlendirerek, Yönetim Kurulu’nun takdirlerine sunar. Alınan kararları taraflara tebliğ ederek, resmi ilan kontenjan ve dağıtım tablolarında uygular.