Kontrol Hizmetleri

Temel Fonksiyonu

Basın İlan Kurumu şubelerinin bulunduğu illerde görev alanına giren gazetelerin, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkının devam edip etmediğinin tespitine yönelik yapılan denetimleri gerçekleştirir.

Görev ve Sorumlulukları

Müdürlük, resmi ilan/reklam dağıtımının yapıldığı mevkutelerin ülke genelinde etkin ve kapsamlı denetiminin yapılmasını sağlar, basın kuruluşlarının temel ihtiyaç ve sorunlarını tespit ederek, bunlara yönelik çözüm önerileri sunar.

Oluşturulan Kontrol Kurulları;

  • Gazeteleri fiili satış, içerik, kadro, en az yayın hayatı süresi ile sayfa sayısı ve ölçüsü bakımlarından denetler.
  • Kurumumuza her ay intikal eden icmal varakalarında beyan edilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek üzere gazetelerde idari incelemelerde bulunur.
  • Kurumun görev alanı dışında kalan şehirlerde, bu görevi ifa eden valiliklerin talebi halinde gazete denetimleri yapar.

Şube Müdürlükleri tarafından haftalık devrelerle gönderilen gazete nüshalarını, mahreç, yüz ölçümü, dizgi ve baskı tekniği, yayın türüne uygunluk ve iktibas yönünden inceleyerek uyarı ve tespit yazıları oluşturur.

Reklam prodüktörlüğü yapan firmaların, resmi reklam yayınına aracılık edebilmeleri için tescil belgelerini düzenler.

Basın İlan Kurumu aracılığıyla ilan/reklam yayınlatabilen resmi daire ve kuruluşların listelerini hazırlayarak; şubelere, prodüktörlere, ilgili daire ve kuruluşlar ile basına gönderir.

Temel fonksiyonu

Basın İlan Kurumu Şubesinin bulunduğu Büyükşehir ve Merkez Belediyesi olan illerde bu sınırlar içerisinde yayınlanan gazeteler ile Valiliklerin yetkili olduğu yerlerde resmi ilan yayını ile alakalı gazetelerin bu hakka sahip olmak için gerekli olan vasıfları taşıyıp taşımadıkları idari, baskı, bayi denetlemesi ile nüshalarının içerik incelemesi yoluyla tespit etmektir.

Görev ve sorumlulukları

Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü, resmi ilan yayınlamak için bekleme süresine tabi tutulan gazeteler ile bu hakkı kazanmış olup hâlihazırda yayınlayan gerek yerel gerekse yaygın süreli yayınların dağıtım ve satışına ilişkin coğrafi sınırlar içerisinde etkin ve kapsamlı bir şekilde denetimini yapmaktadır. Bu görev yerine getirilirken, basın sektöründeki gelişmeler de dikkate alınarak temel ihtiyaç ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konularak iyileştirici bazı faaliyetler de gerçekleştirilmektedir.

Kontrol Hizmetleri Müdürlüğünün eğitimli ve uzman personeli tarafından;

Gazete nüshalarının incelemesi, sayfa sayısı, ölçüsü, hazır kalıp, punto, fotoğraf, güncellik, mahreç, özgünlük, baskı kalitesi, okunurluk, künye, zorunlu bilgiler, içerik zenginliği bakımlarından tetkikleri yapılmaktadır. Mevzuat hükümleri dâhilinde yapılan bu incelemeler neticesinde gerekli işlemler ifa edilmektedir.

Gazetelerin yönetim yerinde yapılan idari, matbaasında yapılan baskı, satışına ilişkin ana ve son-nokta tali bayilerde yapılan bayi denetlemelerinde ise; her ay mutad olarak elektronik ortamda Kuruma intikal ettirilen icmal varakasında beyan edilen bilgilerin ve belgelerin asılları üzerinden doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilmektedir.

Bu denetlemelerde; gazetelerin kanunen imtiyaz sahibi, yazı işleri müdürü, matbaasına ilişkin gerekli beyannameler, koleksiyonu üzerinden içeriği, baskısında kullanılan kâğıtların stoku, bayi ve abone satışları, tutmakla mükellef oldukları defterlerin tanzimi, beyan edilen kişilerin fiilen çalışması, bu kişilerin kadro görevleri ile kıdem durumları konularında uygunluk denetimi yapılmaktadır.

Reklam prodüktörlüğü yapmakta olan kişilerin/kuruluşların aracılık etmesinde gerekli olan tescil işlemini gerçekleştirerek belgeleri düzenlenmektedir.