Muhasebe

Temel Fonksiyonu
Basın İlan Kurumu’nda gerçekleştirilen muhasebe/finans işlemlerinin; Vergi Usul Kanunu, Kurum mevzuatı ile diğer vergi ve sigorta mevzuatına ait hükümler çerçevesinde genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi ve kontrolünün sağlanması işlemlerini yürütür.

Görev ve Sorumlulukları
Müdürlük, Genel Müdürlüğe ait harcama ve ödemelerin gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütür. Aynı zamanda diğer birimlere ait harcama ve tahsilatların, kurumun ödemeler dengesinin bozulmaması açısından kontrolünü sağlar.
Tahsilat dengesinin korunması açısından kanuni müşterilerimizden olan alacaklarımızın tahsili için gerekli çalışmaları yürütür.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, tutulması zorunlu resmi defterlerin düzenlenmesi, tasdik, ara tasdik ve kapanış işlemlerinin yapılmasını sağlar.
Kurumun, Vergi Dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapması gereken beyanname ve bildirimleri düzenler. Bu bildirimler sonucu oluşan vergilerin ve sigorta primlerinin ödenmesi işlemlerini yürütür.
Kurum personeline ait ücret bordrolarının hazırlanması ve ödemelerinin yapılması işlemlerini yürütür.
Kurumun vadeli ve vadesiz banka işlemlerini yürütür.
Her yıl Kurumun gelir-gider bütçelerini objektif ölçütlere göre hazırlar ve bütçe-fiili karşılaştırmalarını yapar.

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Bilanço, Gelir Tablosu ve net kâr üzerinden Tahsis Bilançosu tasarısını oluşturur. Kurumun mali işlemlerinin daha ayrıntılı incelenebilmesi açısından yardımcı mali tabloların düzenlenmesi işlemlerini yürütür.